Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα


Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)


Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεώς της. Τα δεδομένα αυτά, με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβληθεί από κάποια Δημόσια Αρχή (δικαστήριο κλπ.).

Τα ευαίσθητα στοιχεία σας, γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) και ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ από τη βάση μας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας.


Ποια είναι τα δικαιώματά σας όταν πρόκειται για τα προσωπικά σας δεδομένα;

Θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι, βάσει της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις:

 -  Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να λάβετε ένα αντίγραφο των δεδομένων που κατέχουμε για εσάς και να επιβεβαιώσετε την νόμιμη επεξεργασία τους.

 -  Το δικαίωμα στη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που κατέχουμε για εσάς.
 -  Το δικαίωμα στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν δεν υπάρχει λόγος για την επεξεργασία τους ή όταν έχετε ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία.
 -  Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, ειδικά για σκοπούς μάρκετινγκ ή όταν η επεξεργασία βασίζεται σε έννομο συμφέρον.
 -  Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
 -  Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, δηλαδή να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια συμβατή μορφή ή να τα μεταφέρετε σε άλλο φορέα.

 -  Σε κάθε περίπτωση για να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και του λογαριασμού σας από τα συστήματα πληροφοριών μας θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει στο site μας και να πάτε στην παρακάτω διεύθυνση:
https://www.hartorama.gr/el/rythmiseis-prosopikon-dedomenon/
και από εκεί να αιτηθείτε την διαγραφή του λογαριασμού σας και των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στα συστήματά μας.